Polityka
prywatności

Polityka prywatności

 

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można Państwa osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się pod niniejszym tekstem.

 

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?
Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w nadruku tej strony internetowej.

 

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony, Twoje dane są zbierane przez Ciebie, który je nam przekazujesz. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.
Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzasz stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę internetową.

 

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

 

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

Masz prawo w każdej chwili otrzymać bezpłatną informację o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w stopce redakcyjnej, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
W określonych okolicznościach mają Państwo również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych w punkcie "Prawo do ograniczenia przetwarzania".

 

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej Państwa zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Państwa zachowań podczas surfowania jest z reguły anonimowa; nie można zidentyfikować Państwa zachowań podczas surfowania. Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej poprzez rezygnację z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec tej analizy. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w tym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą deklaracją o ochronie danych.
Podczas korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu jest to robione.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 

Wskazówka dotycząca urzędu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Tiempa Personalleasing GmbH
Lutherstrasse 26
63225 Langen
Kierownictwo:
Oliver Bartel
Ralf Ackermann
Telefon: 06103/9022-0
E-mail: info@tiempa.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

 

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć udzieloną już zgodę. W tym celu wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej do nas. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

 

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 DSGVO)

 

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, których to dotyczy, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR).

 


Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w celu takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane osobowe nie będą już następnie wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 DSGVO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

 

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w wykonaniu umowy, zostały przekazane Państwu lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.
W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

 

Informowanie, blokowanie, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących tematu danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w nadruku.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w odcisku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionujesz prawidłowość przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na ich sprawdzenie. Na czas weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbyło się / odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych zamiast ich usunięcia.
W przypadku wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 (1) DSGVO należy przeprowadzić wyważenie Państwa i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być - oprócz przechowywania - przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwia się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku odcisku palców w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.

 

3. inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych wymagany przez prawo

Wyznaczyliśmy dla naszej firmy inspektora ochrony danych.
Zewnętrzny inspektor ochrony danych Comp4U GmbH
Christian Seehafer
E-mail: dsb-kd@comp4u.de

4. gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies. Cookies nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Cookies służą temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.
Większość używanych przez nas ciasteczek to tak zwane "ciasteczka sesyjne". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Państwa wizyty. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki przy następnej wizycie.
Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalali na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony może być ograniczona.
Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosili Państwo (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy zachowań użytkownika podczas surfowania), to w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych omówiono je oddzielnie.

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Używamy plików cookie do personalizacji treści i reklam, do zapewnienia funkcji mediów społecznościowych oraz do analizy ruchu na naszej stronie internetowej. Dzielimy się również informacjami na temat korzystania z naszej strony internetowej z naszymi partnerami w zakresie mediów społecznościowych, reklamy i analizy. Nasi partnerzy mogą łączyć te informacje z innymi danymi, które użytkownik im przekazał lub które zebrali w trakcie korzystania przez użytkownika z Usług. Wyrażasz zgodę na nasze pliki cookie, gdy nadal korzystasz z naszej strony internetowej.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe wykorzystywane przez strony internetowe w celu usprawnienia obsługi użytkowników.

Zgodnie z prawem możemy przechowywać pliki cookie na Państwa urządzeniu, jeśli są one absolutnie niezbędne do działania tej strony. W przypadku wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Twojej zgody.

Ta strona wykorzystuje różne rodzaje plików cookie. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez strony trzecie, które pojawiają się na naszych stronach.

Możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie z oświadczenia o plikach cookie na naszej stronie.

 
Dowiedz się więcej o tym, kim jesteśmy, jak możesz się z nami skontaktować i jak przetwarzamy dane osobowe w naszej polityce prywatności.


Twoja zgoda dotyczy następujących domen: www.tiempa.de
Twój obecny stan: Odmowa. Twój identyfikator zgody: YL30F0B0/TdyHllrn40Pt3BIS6K0AZBSyfl/83MNbDhdR+Fqqjtnig== Data zgody: środa, 10 maja 2023 11:58:43 CEST.
Zmień zgodę 
Oświadczenie dotyczące plików cookie zostało ostatnio zaktualizowane przez Cookiebot w dniu 03/05/2013:
Niezbędne (1)
Niezbędne pliki cookie umożliwiają korzystanie ze strony internetowej poprzez umożliwienie podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie i dostęp do zabezpieczonych obszarów strony. Strona nie może funkcjonować prawidłowo bez tych plików cookie.
Nazwa Dostawca Cel Cel Wygaśnięcie TypCookieConsent Cookiebot Przechowuje status zgody użytkownika na pliki cookie w bieżącej domenie. 1 rok HTTP Cookie  
Pliki dziennika serwera
Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:
typ i wersja przeglądarkiUżywany system operacyjnyURL odsyłającyNazwa hosta komputera wchodzącego na stronęCzas żądania serweraAdres IPDane te nie są łączone z innymi źródłami danych.Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.
 
Formularz kontaktowy
Jeśli prześlesz nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej do nas. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu odwołania.Dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, aż zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przez nas przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

 


Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.
Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeśli Państwa zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) i / lub na naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań.


Dane, które przesyłasz nam za pośrednictwem zapytań kontaktowych, pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po zakończeniu przez nas przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają bez zmian.

5. narzędzia analityczne i reklama

Źródło: Akismet

"Zbieramy informacje o odwiedzających, którzy zostawiają komentarze na stronach internetowych, które korzystają z naszej usługi Akismet Anti-Spam Service. Ilość informacji, które zbieramy, zależy od tego, jak użytkownik skonfigurował swoją stronę internetową. Zazwyczaj dane te obejmują adres IP użytkownika, agenta użytkownika, referrera i adres URL strony internetowej (a także informacje wprowadzone bezpośrednio przez użytkownika, takie jak imię, nazwa użytkownika, adres e-mail i sam komentarz)."

6. wtyczki i narzędzia

Czcionki internetowe Google

Ta strona używa tzw. czcionek internetowych udostępnianych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Połączenie z serwerami Google nie ma miejsca.

7. usługi własne

Aplikacje

Oferujemy Państwu możliwość ubiegania się o pracę u nas (np. drogą mailową, pocztową lub poprzez formularz aplikacyjny online). W dalszej części informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych zebranych w procesie aplikacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi, a Państwa dane będą traktowane w sposób ściśle poufny.

 

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeśli prześlesz nam aplikację, przetwarzamy związane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 BDSG-neu w prawie niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (ogólne nawiązanie umowy) oraz - jeśli wyrazili Państwo zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Państwa dane osobowe będą przekazywane w ramach naszego przedsiębiorstwa wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie Państwa wniosku. Jeśli aplikacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, przekazane przez Państwa dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG-neu i art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO w celu realizacji stosunku pracy.

 

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Państwu oferty pracy, odrzucą Państwo ofertę pracy, wycofają swoją aplikację, cofną zgodę na przetwarzanie danych lub zażądają od nas usunięcia danych, przekazane przez Państwa dane, w tym wszelkie pozostałe fizyczne dokumenty aplikacyjne, będą przechowywane lub zatrzymywane (okres retencji) przez maksymalnie 6 miesięcy po zakończeniu procesu aplikacyjnego, aby móc prześledzić szczegóły procesu aplikacyjnego w przypadku jakichkolwiek rozbieżności (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).
MOŻESZ SPRZECIWIĆ SIĘ TEMU PRZECHOWYWANIU, JEŚLI MASZ UZASADNIONE INTERESY, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD NASZYMI INTERESAMI.
Po upływie okresu przechowywania dane zostaną usunięte, chyba że istnieje prawny obowiązek przechowywania danych lub inny prawny powód do dalszego przechowywania. Jeśli jest oczywiste, że konieczne będzie zachowanie Państwa danych po upływie okresu przechowywania (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy staną się nieistotne. Inne ustawowe obowiązki przechowywania danych pozostają nienaruszone.